نفخ معده در نوزادان

نفخ معده در نوزادان  تجمع گاز ناشی از فعالیت گوارشی در شکم نوزادان (خصوصاً نوزادان ۱ تا ۴ ماهه) به […]